Tạo ra

Cám ơn em đã không nhận iphone, anh có tiền đi sửa mũi...

Bác  Sĩ Thanh Hải

0

0

4

Ngày đầu Hà Nội !

Bác  Sĩ Thanh Hải

0

0

3

Chi vậy ta...

Bác  Sĩ Thanh Hải

0

0

6

Tháo rồi... tiếc quá ạ😍

Bác  Sĩ Thanh Hải

0

0

3

10 ngày là ổn định

Bác  Sĩ Thanh Hải

0

0

2

⁣Tạm biệt mũi lệch mọc từ trán

Bác  Sĩ Thanh Hải

0

0

4